inno14

AO Limit Signal

===
AO Limit Signal supply Pending Price and Limit Order with detail as bellow
===
A.Buy Limit
1.Get Pending Price
+ Oscillator go into oversold zone
+ Pending price is lowest Low Price in (n) periods
+ (n) is fast periods of AO
2.Active Buy Limit
+ Oscillator go out oversold zone
+ Place Buy Limit at pending price
===
B.Sell Limit
1.Get Pending Price
+ Oscillator go into overbought zone
+ Pending price is highest High Price in (n) periods
+ (n) is fast periods of AO
2.Active Sell Limit
+ Oscillator go out overbought zone
+ Place Sell Limit at pending price
===
C.Oscillator
1.AO default parameter
+ Source: HL2
+ Fast Period: 25 H1
+ Slow Period: 75 H1
2.Overbought - Oversold Zone
+ AO's %b period: 80
+ AO's %b multiplier: 2.5
+ Overbought zone: AO's %b above 0.8
+ Oversold zone: AO's %b below 0.2
3.Color
+ Yellow dot: AO go into Overbought - Oversold Zone
+ Red dot: AO go out Overbought Zone
+ Green dot: AO go out Oversold Zone
===
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?