DonovanWall

Quadratic Regression Slope [DW]

DonovanWall Wizard Cập nhật   
This is a study geared toward identifying price trends using Quadratic regression.

Quadratic regression is the process of finding the equation of a parabola that best fits the set of data being analyzed.

In this study, first a quadratic regression curve is calculated, then the slope of the curve is calculated and plotted.

Custom bar colors are included. The color scheme is based on whether the slope is positive or negative, and whether it is increasing or decreasing.
Phát hành các Ghi chú:
Updates:

-> Migrated to v4.
-> Updated QRS function for improved performance.
-> Added an offset parameter to the script, which will base current value on offset values of the extrapolated QR curve.
-> Included some experimental signal processing procedures:
- Added an option to normalize the oscillator scale using RMS.
- Added an optional compression algorithm to the script. This can be used to reduce transients (short duration, high amplitude values) by a specified level of intensity.
-> Updated color scheme.

For my full list of premium tools, check the blog:
wallanalytics.com/

Reach out on Telegram:
t.me/DonovanWall
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?