wielkieef

EURUSD - test #2 POLI [30min]

Hello

This is my second attempt to catch EURUSD moves.
This time I decided to experiment with solid TP and SL levels,

Script is optimalized for 30min --->> FOREXCOM:EURUSD

The strategy logic here is also quite simple:
To define trend I used Centred Trend Indicator , which with the lower value can be good filter for trend momentum with a short timeframe range.
this indicator allows me to avoid all fake pumps or dumps while sentiment is still bearish or bullish

this time I decided to depends of tp/sl levels

TP: 0.25%
sl: 0.55%

To open long or short position this script is always using Centred Trend Indicator with the combination of ADX and Support and resistance indicators.
ADX - Is one of the most powerful and accurate trend indicators. ADX measures how strong a trend is, and can give valuable information on whether there is a potential trading opportunity.
also

SUPPORT and RESISTANCE - the idea behind this bot was to use support or resistance breakout
The core of this strategy is the support and resistance levels through the use of automatic detectors of these levels

as in my previous script I use PKAMA
its designed for better moves detector/filter
this indicator allows me entering the position only when strong trends movemments appears.

Enjoy ;)


Phát hành các Ghi chú:
fixed commision and slippage value
Phát hành các Ghi chú:
signature..

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?