UnknownUnicorn2151907

RSI-VWAP

UnknownUnicorn2151907 Cập nhật   
Backtest script based on the previous RSI-VWAP indicator:

It's the popular RSI indicator with VWAP as a source instead of close:
- RSI_VWAP = rsi ( vwap (close), RSI_VWAP_length)

What is the Volume Weighted Average Price ( VWAP )?
VWAP is calculated by adding up the dollars traded for every transaction (price multiplied by the number of shares traded) and then dividing by the total shares traded.

Trades are laddered to improve the average entry price and each entry is increased, improving the entry but increasing the risk of being liquidated.

It can be easily converted to study (alerts)

Settings for BINANCE:BTCUSDT at 30m


Phát hành các Ghi chú: Another sub-level of overbought and oversold has been added for more possible entries.
A condition has been added so that each entry is better than the previous one according with the average price of the position.
The closing percentage for the Take Profit has been added.
Bulls and bears can be activated independently or all at once.

Happy Trading...
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?