dixitsoham7

Nifty50 Participants - Top 25

Nifty50 Index is calculated based on the movements of its participants. Every time you think of why is Index going up/down, who is actively dragging the index either ways, this Indicator gives you answer for the same in realtime!

This indicator will help you in pre-planning your trades based on the movements shown by different stocks of various sectors in Index calculation.

RSI column is an add-on to the participation table which will help you in getting RSI values of different stocks of Nifty 50 at a glance. You will see values getting updated in realtime in live market.

Checkout for customisations in indicator settings.

Note:
1. Participants present in this indicator and their participation percentage is taken from the official NSE website.
2. Table shows Top 25 participants by default. If you want to see less than 25 rows, you can update the input via indicator settings.

Feel free to contribute/comment changes if any! Comment in case of any suggestions :)

- Published by Soham Dixit
Phát hành các Ghi chú: Fixed issue of variable table length on value change

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?