Koi_Capital

Forex Master v2.0 (EUR/USD)

This is version 2 of my Forex Master algorithm originally posted here:

BACKTEST CONDITIONS:
Initial equity = $100,000 (no leverage)
Order size = 100% of equity
Pyramiding = disabled

TRADING RULES:
Long entry = EMA5(RSI20) cross> 50
Profit limit = 50 pips
Stop loss = 50 pips

Short entry = EMA5(RSI20) cross< 50
Profit limit = 50 pips
Stop loss = 50 pips

Long entry = Short exit
Short entry = long exit

DISCLAIMER: None of my ideas and posts are investment advice. Past performance is not an indication of future results. This strategy was constructed with the benefit of hindsight and its future performance cannot be guaranteed.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
strategy("FX Master v2.0", overlay=true)

price = close

basis = rsi(price, input(20))
rsiema = ema(basis, input(5))

trigger = input(50)

long_profit = input(500)
long_loss = input(500)

short_profit = input(500)
short_loss = input(500)

strategy.entry("enter long", true, when = crossover(rsiema, trigger))
strategy.exit("exit long", "enter long", profit = long_profit, loss = long_loss)

strategy.entry("enter short", false, when = crossunder(rsiema, trigger))
strategy.exit("exit short", "enter short", profit = short_profit, loss = short_loss)
Kory Hoang (http://www.stably.io)