LuxAlgo

FVG Sessions [LuxAlgo]

The FVG Sessions indicator highlights the first fair value gap of the trading session as well as the session range. Detected fair value gaps extend to the end of the trading session.

Alerts are included on the formation of a session fair value gap, price being within a session fair value gap, mitigations, and price crossing session fair value gaps average.

🔶 USAGE


Trader ICT states that the first fair value gap of the trading session can attract the most significant reaction. Having only one FVG per session allows users to further focus on that precise imbalance as well as external elements.


The mitigation of a fair value gap is clearly indicated on the chart with a more transparent color allowing users to see inverse FVGs.


Extending the fair value gaps allows the imbalance area to provide potential support and resistance.

Do note that this script should be used on intraday charts.

🔶 ALERTS

The script includes the following alerts:

🔹 Bullish/Bearish FVG

Alerts on the formation of the first bullish or bearish FVG of the session.

🔹 Bullish/Bearish FVG Mitigation

Alerts when the first bullish or bearish FVG of the session is mitigated.

🔹 Price Within FVG

Alerts when price is within the first bullish or bearish FVG area of the session.

🔹 Price Cross FVG Average

Alerts when price cross the average level of the first bullish or bearish FVG of the session.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?