mrdevashish

DEVICK RSI SUPPLY HULL

This Is Technical Alert For Supply Demand Resistance Detect.
Hull Moving Average Detect Sell Buy.
HULL MA For Support Resistance.
RSI MA

Thanks.
Thanks To All Sourcers.
Thanks To All Developers.
Thanks To Tradingview Developers.
Thanks To All Background Peoples.


Best Of Luck
Take Some Money Management For Trading.
Tip: Lower Your Losses.Devashish Ganguly (Version 4)
Devick Rsi Supply Hull Alert.Any Update Or Feedback Or Error Please Tell Me On
Mr.devashish@yahoo.com
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?