dinhchien

[Crypto] Autotrade 2.0

dinhchien Cập nhật   
* Auto quantity & commission = 0.06 (Binance future fee)
1. H4 timeframe: Supertrend indicator
- Long when the closes candles is above the green line.
- Short when the closes candles is below the red line.
2. H1 timeframe: Supertrend indicator
- Long when the closes candles is above the green line.
- Short when the closes candles is below the red line.
3. How signals work?
a. Short position:
- Supertrend 4h: Short, main trend.
- Wait for a corrective waves (long)
- Breakout the long corrective waves to sell (Short) follow the main trend (H4)
a. Long position:
- Supertrend 4h: Long, main trend.
- Wait for a corrective waves (short)
- Breakout the short corrective waves to buy (Long) follow the main trend (H4)
4. Backtest result (49 pairs) from Binance broker.
- 8 pairs is winrate > 60%.
- 23 pairs is winrate > 55%.
- 13 pairs is winrate > 52%
- 5 pairs is winrate
Phát hành các Ghi chú:
Fix repaint

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

Tác giả của tập lệnh này không thể cấp quyền truy cập vào nó nữa. Vui lòng không yêu cầu quyền truy cập.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Ý tưởng liên quan