aaahopper

RSI + EMA+ MTF Stop-Loss

aaahopper Pro+ Cập nhật   
This is a simple RSI with multiple MTF (No security) to help with direction short and long-term.
The rsi for the current chart has a noise reduction, while the rest are based on ma's.
I have supplied an extra flexible mtf rsi ma for potential adjustable/long-term stop-loss or direction identification.
Enjoy
Phát hành các Ghi chú: Just an update on the previous script, of the same name, for greater clarity.
It works well if you need to identify if you need to stay "in" or "get-out" of a trade.
Also, a great thank you to all the great pine script programmers, who without them many of this would not be possible.
Phát hành các Ghi chú: Added an RSI no Hesitation filter to assist in removing noise and early trades.
The code used is from Peter_O link
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?