Sidders

[Sidders]Std. Deviation from Mean/MA (Z-score)

Sidders Cập nhật   
This indicator visualizes in a straight forward way the distance price is away from the mean in absolute standard deviations (Z-score) over a certain lookback period (can be configured). Additionally I've included a moving average of the distance, the MA type can be configured in the settings.

Personally using this indicator for some of my algo mean reversion strategies. Price reaching the extreme treshold (can be configured in settings, standard is 3) could be seen as a point where price will revert to the mean.

I've included alerts for when price crosses into extreme areas, as well as alerts for when crosses back into 'normal' territory again. Both are also plotted on the indicator through background coloring/shapes.

Since I've learned so much from other developers I've decided to open source the code. Let me know if you have any ideas on how to improve, I'll see if I can implement them.

Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
  • Updated to Pine v5
  • Line now colors red/lime if Z-score is above/below treshold to increase visibility

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?