LazyBear

DecisionPoint Price Momentum Oscillator [LazyBear]

The DecisionPoint Price Momentum Oscillator ( PMO ) is an oscillator based on a Rate of Change calculation that is smoothed twice with custom exponential moving averages. Because the PMO is normalized, it can also be used as a relative strength tool.

PMO can be used in many ways:
- PMO can be used to determine the OB/OS state. While the +2.5 to -2.5 is the usual range for broad stock market indexes, each price index will have its own “signature” range. You may have to tune this for your instrument.
- PMO triggers buy/sell on signal crossovers and ZERO crossovers.
- Common patterns like BullKiss, BearKiss are useful to track. See the link below for more info.
- Divergences.
- Histo-only mode that can be used similar to MACD-Histo.

I have exposed all params as configurable. Have fun tuning :) Don't forget to share what you found for your instrument.

More Info:
http://stockcharts.com/school/doku.php?s...

List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970

Some Sample Charts:

TWTR:

MSFT:

GOOGL:List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear 
//
// List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8 
// List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 
//
study(title="DecisionPoint Price Momentum Oscillator [LazyBear]", shorttitle="DPMO_LB")
src=input(close, title="Source")
length1=input(35, title="First Smoothing")
length2=input(20, title="Second Smoothing")
siglength=input(10, title="Signal Smoothing")
fr=input(true, title="Fill Region")
ehc=input(false, title="Enable Histo Color")
ebc=input(false, title="Enable Bar Colors")
soh=input(false, title="Show Only Histo")
slvl=input(false, title="Show OB/OS Levels")
oblvl=input(2.5, title="OB Level"), oslvl=input(-2.5, title="OS Level")
calc_csf(src, length) => 
	sm = 2.0/length
	csf=(src - nz(csf[1])) * sm + nz(csf[1])
	csf
i=(src/nz(src[1], src))*100
pmol2=calc_csf(i-100, length1)
pmol=calc_csf( 10 * pmol2, length2)
pmols=ema(pmol, siglength)
d=pmol-pmols
duml=plot(not soh and fr?(d>0?pmol:pmols):na, style=circles, color=gray, linewidth=0, title="DummyL")
plot(0, title="MidLine")
hc=d>0?d>d[1]?lime:green:d<d[1]?red:orange
plot(d, style=columns, color=ehc?hc:gray, transp=80, title="Histo")
sigl=plot(soh?na:pmols, title="PMO Signal", color=gray, linewidth=2, title="Signal")
mdl=plot(soh?na:pmol, title="PMO", color=black, linewidth=2, title="PMO")
fill(duml, sigl, green, transp=70, title="PosFill")
fill(duml, mdl, red, transp=70, title="NegFill")
barcolor(ebc?hc:na)
plot(not soh and slvl?oblvl:na, title="OB Level", color=gray, linewidth=2)
plot(not soh and slvl?oslvl:na, title="OS Level", color=gray, linewidth=2)