TrendCrypto2022

Price action: Trendline Break Strategy

This strategy use trendline to entry. Trendline be drawed from Pivots High/Low.
Entry Long: When price break up trendline.
Entry Short: When price break down trendline.
Risk:Reward setup is 1:1.
You can backtest with whichever pair and whichever timeframe.
I backtested:
- If scalping: should use timeframe 5m, set up SL, TP is 2%.
- If swing trade: should use timeframe 1H, set up SL 2%, TP is 3%.
Should use with other indicator to increase winrate.


Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?