03.freeman

Expert studio strategy 1 - GBPUSD

This is part of a series of strategies developed automatically by a online software.
I cannot share the site url, which is not related to me in any way, because it is against the TV reules.

This strategy was optimized for GBPUSD, timeframe 1D, fixed lots 0.1, initial balance 1000€.

LOGIC:
- LONG ENTRY when previous candle is bear
- LONG EXIT: RVI > signal line
- SHORT ENTRY when previous candle is bull
- SHORT EXIT: RVI < signal line

NOTE: I considered the open of actual candle instead of close otherwise there will be a back shift of 1 candle in pine script

Take profit = no
Stop loss = no

I have also a study with alarms.

Please use comment section for any feedback.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?