phiên bản này chỉ dùng cho ALL COIN, và chỉ dùng 1 lệnh duy nhất, khồn có gì chắc chắn 100% cả sẽ có lệnh thắng và thua, nhưng đối với chiến lược này giảm thiểu nhữung lệnh thua tới mức thấp nhất có thể, chiến lược chỉ dành cho biểu đồ 1 phút.


This version is only used for ALL COIN, and only one order is used, there is nothing 100% sure that there will be orders to win and lose, but for this strategy to minimize the loss of orders as much as possible, The strategy is only for 1 minute chart.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?