SoftKill21

Daytrade strategy RSI CCI EMA 4/8

This strategy is designed for daytrade charts.
Its made from

EMA 4 / EMA 8 to check for crosses

RSI levels for overbough/oversold

CCI levels


For entry, we check first if the ema 4 crossed ema 8
Secondly we confirm by checking the level of RSI level
Finally we confirm with CCI level

If all of them are on the same page we enter.

For exit we have a fixed pip points system for TP/SL
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận