ArmerSchlucker

ADR% / ATR / LoD dist. Table

Displays the following values in a table in the upper right corner of the chart:

  • ADR%: Average daily range (in percent).
  • ATR: Average true range (hidden by default).
  • LoD dist .: Distance of current price to low of the day as a percentage of ATR.

All values are calculated based on daily bars, no matter what time frame you are currently viewing. Doesn't work for time frames >1D, which is why the table is not shown on weekly/monthly charts.

Credit to MikeC / TheScrutiniser and GlinckEastwoot for ADR% formula
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?