lolnopls

MACD signal with alert (long/short/close) for TV free account

Send MACD alert through email (available for free/pro user):
// 3 - buy
// -2 - short
// 0 - close position
// 1 - ignore

Example buy signal
Alert: STRAT3. BINANCE:BTCUSDTPERP, price = 31080

Example sell signal
Alert: STRAT-2. BINANCE:BTCUSDTPERP, price = 31080

Example close signal
Alert: STRAT0. BINANCE:BTCUSDTPERP, price = 31080

Example ignore signal
Alert: STRAT1. BINANCE:BTCUSDTPERP, price = 31080
Phát hành các Ghi chú: Corrected alertcondition's logic for exit/close position.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?