LonesomeTheBlue

Fibonacci levels MTF

Hello All,

I got some requests for a script that shows Fibonacci Levels of Higher Time Frame Candles. so I made/published this script. I hope it would be useful for you.

Options:
You can set Higher Time Frame, by default it's 1 Day.
Optionally it can use Current or Last Candle of higher time frame to calculate/show its Fibonacci Levels.
It can show higher time frame candles at the background optionally. You can change its colors.
You can enable/disable/change each Fibonacci levels and their colors.
You can enable/disable Fibonacci Labels that is shown at the right ride and see only Fibonacci lines/levels

example, Fibonacci levels with higher time frame candles:

P.S. if you have ideas to improve this script, drop a comment under the script please


Enjoy!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?