Kaspricci

Hammer & Shooting Star [C] - Kaspricci

Hammer and Shooting Star
This indicator identifies Hammer and Shooting Star candles and marks them with a respective label. It uses a set of predefined fibonacci levels to measure the size of the body in comparison to the overall size of the candle. You can change the fibonacci level according to your preferences.

You can enable a confirmation of the Hammer or Shooting Star candle by a following green or red candle.

Settings
  • Fibonacci Level - Select on of the predefined fibonacci levels as a threshold for the maximum size of the body compared to the overall size of the candle.
  • Confirm by next candle - by default turned off. If turned on, this will check the subsequent candle and only mark a Hammer followed by a green candle or a Shooting Star followed by a red candle.
  • Show labels on chart - by default turned on. If turned off, the indicator will hide the labels on the chart.
Alerts
You can create alerts for Hammer and Shooting Star candles. The indicator provides the respective conditions.

Linking with Backtesting Strategy
I also added a feature to combine this indicator with a backtesting strategy. It provides a plot Connector which can be selected in a backtesting strategy supporting this linking feature.

Signals:
  • Signal: 2 - Hammer candle (long entry)
  • Signal: -2 - Shooting Start candle (short entry)
You can see the signal values in the status line of the indicator. This is based on the External Signal Protocol defined by PineCoders.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?