ZyadaCharts

TDI - Traders Dynamic Index + RSI Divergences + Buy/Sell Signals

Traders Dynamic Index + RSI Divergences + Buy/Sell Signals

Credits to LazyBear (original code author) and JustUncleL (modifications)..


I added some new features:
1- RSI Divergences (Original code from 'Divergence Indicator')
2- Buy/Sell Signals with alerts (Green label 'Buy' - Red label 'Sell')
3- Background colouring when RSI (Green line) crosses above MBL (yellow line)


- Buy and Sell Signals are generated using Dean Malone's method (The Author of the TDI indicator) as mentioned in his PDF: ((https://www.forexfactory.com/attachment.php/686629?attachmentid=686629&d=1303831008)), according to:
** Buy (Green Label) = RSI > 50, Red line, & Yellow line
** Sell (Red Label) = RSI < 50, Red line, & Yellow line

- I found that the best quality long trades generated when RSI crosses above red line, yellow line and they are all above 50, and vice versa for sell trades.
-I figured out another way to generate Buy/Sell Signals when RSI crosses above the yellow line, and you can stay with the trade till RSI crosses under the yellow line (I made a background colouring for that to be easily detected)

Hope you all wonderful trades..


مؤلف المؤشر هو (Dean Malone)
وكتب LazyBear كوده في tradingview
وأضاف JustUncleL بعض التعديلات عليه


أضفت إليه بعض المزايا الأخرى المتمثلة في:
1- رصد انحرافات مؤشر القوة النسبية
2- إشارات بيع وشراء بناء على طريقة مؤلف المؤشر
3- تظليل بالأخضر للمنطقة التي يعبر فيها مؤشر القوة النسبية الخط الأوسط (الخط الأصفر)

إشارات البيع والشراء تكون كالتالي:
** الشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية فوق الخط الأحمر وفوق خط الـ 50 وفوق الخط الأصفر
** البيع عندما يكون مؤشر القوة النسبية تحت الخط الأحمر وتحت خط الـ 50 وتحت الخط الأصفر
** أفضل إشارات الشراء حينما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق الخط الأحمر والأصفر، ويكونوا جميعا فوق خط الـ 50، والعكس بالنسبة لإشارات البيع

يمكن استخدام المؤشر في دخول صفقات متوسط المدى، وذلك عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق الخط الأصفر (قمت بتظليل المنطقة بالأخضر لسهولة رصدها) والخروج من الصفقة إذا نزل مؤشر القوة النسبية عن الخط الأصفر،
يرجى التنبه إلى أن الدخول والخروج يكون بأسباب فنية مدروسة، والمؤشر يدعم قراراتك فقط، ولا يمكن الاعتماد عليه منفردا في تحديد نقاط الدخول أوالخروج.

تجارة موفقة لكم جميعا :)

Telegram/ قناتي على التليجرام : https://t.me/ZyadaCharts
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?