thequantscience

CRYPTO MARKET SESSION ANALYZER INDICATOR

thequantscience Cập nhật   
Crypto Market Session Analyzer is an easy-to-use yet powerful analysis tool that helps the trader visualize and analyze price movements over three different trading sessions:

1) European Session
2) US session
3) Asian session

Automatically tracks the corresponding levels for each market session.

This indicator can be used on all timeframes equal to or less than 15 minutes.

Although this is a simple indicator to use, some care must be taken when using it. The trader must be careful to set the correct times for each session according to his UTC timezone. By default the indicator uses UTC. If your console is set to UTC + 2 for example, you will need to take this into account and align the times correctly. You can adjust the time for each session from the user interface. Following the example, if the opening of the UE session is set to 9 and UTC of your console is set to UTC + 2, the script will proceed to create the level at opening time 11.

HOW IT WORK

The indicator automatically draws a horizontal line at the open and a horizontal line at the close of each session. The indicator clears past support and resistance every 24 hours to provide a clean and easy-to-read chart, updating new levels session after session.

Blue indicates the EU session.
Orange indicates the US session.
Purple indicates the Asian session.
Phát hành các Ghi chú:
Hello everyone, new update done !

With this update, the user interface and visual design of the indicator has been improved.

To use the indicator correctly, access the user interface and adjust each session according to your UTC.

Please contact us if you need help.
Phát hành các Ghi chú:
House Of Rules Compliant Script Update

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?