cheatcountry

Ehlers Adaptive Cyber Cycle [CC]

The Adaptive Cyber Cycle was created by John Ehlers and this is a cycle based indicator which you don't find too many of these days. Each stock goes through cycles which are repeating patterns of price movement and cycle indicators help you find the timing of the cycle to capitalize on the underlying cycle. That is an extremely simple explanation but most importantly don't interpret these indicators as the same as other indicators because it may seem like there are very many false signals but that is because of the different cycles the stock is undergoing. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish.
Phát hành các Ghi chú: Added a zero line as requested and removed signal line because it isn't really necessary

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?