WhaleCrew

WhaleCrew Backtester

Backtesting indicators is easy, just add the following line of code to your script:
plot(longEntry ? 1 : shortEntry ? -1 : longTP ? 0.5 : shortTP ? -0.5 : 0, color=na, editable=false, title='Backtest')
These numbers are defined as constants in the backtester source-code.

After adding this indicator to your chart:
1. Open Settings
2. Select supported indicator to backtest
3. Select if you want to enter Longs and/or Shorts
4. Open the 'Strategy Tester' at the bottom to check the performance

Remember:
  • past performance is not indicative of future results
  • repainting indicators will create wrong/unrealistic results


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?