shaaah10

Stockbee Momentum Burst

shaaah10 Cập nhật   
This is a script to color code bars based on the bullish- and bearish combination.

Bullish Combination
Percent: Price >= 4% from yesterday and Volume today > Yesterday
Dollar: Price >= 0.9 dollar from open

Base Requirements
- Price > Yesterday's close
- Price > Open
- Price is within 30% of high
- Todays price range >= Yesterdays price range
- Yesterday's move <= 2%
- Volume >= 100 000

Bearish Combination
Percent: Price <= 4% from yesterday and Volume today > Yesterday
Dollar: Price <= 0.9 dollar from open

Base Requirements
- Price < Yesterday's close
- Price < Open
- Price is within 30% of low
- Todays price range >= Yesterdays price range
- Yesterday's move >= -2%
- Minimum volume for each of last 3 days >= 100 000

Momentum Filter
These are based on the 10 and 20 EMA crossover, where the former above would indicate upward momentum and below downward momentum. This can help to narrow down the color code to continuation phases. The linked option will override all other momentum filters, bullish candles will be displayed when EMA 10 > 20 and bearish candles when EMA 10 < 20.
Phát hành các Ghi chú:
Added the bullish- and bearish reversal combination.

Indicator is customizable via the indicator settings
- Momentum burst with bullish, bearish, percent and/or dollar requirement (candle color).
- Three type of momentum filters.
- Reversal bullish and/or bearish (arrow above or below bar).
- Checkbox to bypass use price and volume requirement.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?