KINSKI

KINSKI ADX

KINSKI Pro+ Cập nhật   
This ADX indicator ( Average Directional Index ) tries to estimate the strength of a trend. The Average Directional Index is derived from the positive ( +DI ) and the negative directional indicator ( -DI ). The direction of movement is determined by comparing the highs and lows of the current and past periods.

As soon as the indicator determines a trend strength for upward or downward trend, a label is displayed. An upward trend is labelled "Bullish Trend". The downward trend bears the label "Bearish Trend".

The clouds in the background represent the movements of the Average Directional Index High/Low:
 • Color orange: neutral, uncertain in which direction it is going.
 • Color green: upward trend
 • Color red: downward trend

The line represents the average value of the ADX signal:
 • Color orange: neutral: still uncertain in which direction it is going
 • Color green / outgoing line: upward trend
 • Color green / descending line: weakening upward trend
 • Color red / exiting line: downward trend
 • Color red / descending line: weakening downward trend

The following configurable options are possible:
 • "ADX Smoothing
 • Directional Index Length
 • Level Range
 • Level Trend
Phát hành các Ghi chú:
Here's a nice little update on that. Normally the ADX calculations are calculated with the moving average "Running Moving Average (RMA)". Under the settings you can now select different MA types via the option "Type of Moving Average". With this new, interesting possibilities are then available.

Selectable MA variants:
"COVWMA", "DEMA", "EMA", "EHMA", "FRAMA", "HMA", "KAMA", "RMA", "SMA", "SMMA", "VIDYA", "VWMA", "WMA"
Phát hành các Ghi chú:
 • Convert to PineScript5
Phát hành các Ghi chú:
 • add Style Options
 • add new MA Types => "TEMA" (Triple EMA), "Karobein"
Phát hành các Ghi chú:
 • Refactor Code
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?