shm837

Auto Support Resistance [WS]

This is paid version.
If you wanna use free version

This show support line, and resistance line.
moderately! and beautiful way!
also proper trend line .

you cannot see source code, but it doesnt have any secret formula.
It use just pivot function.
( i just wanna keep my design tech. )


it has 3 type line.
1. horizontal. yellow. default pivot size is 15
2. connection of top(peak, blue). pivot size 10
3. connection of bottom(green). pivot size 10

you can change pivot size.


it has one speical option about volume .
if the bottom has too small volume , it cannot be starting point.
if you want every bottom can be starting point, you can turn off the option.


each point has name like H6, G8.
this name help you to talk with someone about the point, sharing the infomation.
that name is base on the time of candle (it mean it is not randome). so in your friend chart(screen), the point has same name.

=========================================

한글 설명.

이 지표는 유료버전입니다.
무료버전은 위의 그림을 누르시면 됩니다.

아름답게 절제된, 그리고 적절한 추세선들을 자동으로 보여줍니다!!!

소스코드를 볼 수 없지만, 추세선을 결정하는 비밀 수식 같은 것은 없습니다.
오직 pivot피봇 함수만을 사용하여 고점과 저점을 찾고 있습니다.

선은 3가지가 있습니다.
1. 고점을 연결한 선. 파란색. 기본 피봇 10
2. 저점을 연결한 선. 녹색. 피봇 10
3. 고점 또는 저점의 수평선. 노란색. 피봇 15


특별한 기능이 하나 있는데, 볼륨이 낮은 저점은 녹색선의 시작점이 되지 못하게 하는 기능입니다.
이 기능은 옵션에서 끄거나, 정도를 조절할 수 있습니다.

각 고점 저점은 H4, G8 같은 이름을 가지고 있습니다.
이 이름은 여러분이 차트분석을 올리거나 친구와 차트에 대해 대화를 나눌 때 유용하게 쓰일 수 있습니다.
이 이름은 캔들의 시간값을 이용하며 (무작위로 지어진게 아니라는 의미), 그래서 친구의(모두의) 화면에서 같은 이름을 보여줍니다.

점선은 확장선이며, 기본은 30, 최대 55까지 늘릴 수 있습니다.
(너무 늘리면 화면이 복잡해집니다.)

가장 최근의 고점과 저점 수평선은 무한대의 길이를 가집니다.
그 외의 수평선은 적당한 길이로 조절되어 출력됩니다.
간혹 3개의 선으로 나뉘어 보이거나 투명도가 변하곤 하는데 이는 특별한 의미를 보이려는 것이 아닙니다. 트레이딩뷰 파인스크립트의 한계로 인한 현상입니다.
Phát hành các Ghi chú: version name fixed.
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ shm837 để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Hướng dẫn của tác giả

구글이나 다움에서 화이트스타트 검색

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.