ramphoenix

R-I-ORB

ramphoenix Cập nhật   
This is an intraday indicator which plots high and low of timeframe's first bar.

Top line - High of the first session bar
Bottom line - low of the first session bar

Requires session timing and total trading hours to plot the lines appropriately.

We can use the indicator to trade intraday opening range breakouts.

Thanks!
Phát hành các Ghi chú:
Update : Color customization by user
Phát hành các Ghi chú:
Added new lines,

PDH - Previous Day High
PDL - Previous Day Low

Plot Historical lines - Plot ORB, PDH & PDL lines to historical data. This setting is turned off by default. It can be turned on if we need to plot lines on historical bars.

Colors can be changed for PDH & PDL values.
Phát hành các Ghi chú:
Risk Disclosure: This indicator does not provide buy/sell signals and relies on past data, which may not accurately reflect future outcomes. We are not liable for any profits or losses incurred. Please assess and trade at your own risk.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?