potatoshop

heikin ashi calculation call with higher timeframe

potatoshop Cập nhật   
Hello, guys

This indicater displays the previous value of higher timeframe without request.security() function.
You can change the candle style ( heikinashi or normal) on the set box.
you can choose the higher timeframe also.

I made this to avoid the repainting.
Without Box() function, i only used plotcandle and fill.
It was good fun.

Good luck !!
Phát hành các Ghi chú:
Volatility info is added.
If you want to check the info, take your mouse poin to the hazy label.
i put the info in the tooltipbox.
TMR is total moving range.
V is the Volatility.
Phát hành các Ghi chú:
Resolution error is fixed.
Phát hành các Ghi chú:
added OHCL lines.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?