rmireland63

8 Pair Strength

Currency Strength meter

This is a stripped down version of the "8 Pair Strength - updated by rmireland for CHF/ EUR/GBP" and "8 Pair Strength - updated by rmireland for AUD/CAD / NZD/USD"
which give a Heat-map of all Pairs

First created by Glaz in 2015 and updated a few times by JustUncleL in 2017 , I have stripped out the plot functions and Heat Mapped the currencies

Enjoy and comments welcome

ps : The bottom window is the original 8 Pair Strength code with columns added for better clarity and ray coming off the previous points to show movement from the previous to the current
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?