Violent

Moving Average Ribbon

Moving Average Ribbon:
-----------------------------------------------------------

A series of moving averages of different lengths to create a ribbon-like indicator. Traders can determine trend strength by the distance between the moving averages, the overall balance of the coloured lines and determine price points. Price movements through the ribbon can be used to identify trend changes.

SMA , EMA , WMA with user defined length, starting plot, number of plots to show, theme choice and colour calculation toggle.


Inputs:
-----------------------------------------------------------

Source: input value for MAs (close)

Type: moving average type ( ema )

Theme: multiple colours/themes (theme 2)

Length: MA length (13)

Start: MA plot number to start ribbon on (1)

No. of MAs: number of plots to show; maximum 32 (32)

Colour option: unchecked then line colour is based on the source value crossing current MA otherwise the moving average below (false)


Example:
-----------------------------------------------------------

multiple MAs overlaid with different values give interesting results e.g.

Ribbon1 :
length: 13
start: 1

Ribbon2:
length:1
start: 26


Notes:
-----------------------------------------------------------

if increasing the length beyond around 150 results in "references too many candles in history" error then reduce the no. of MAs value to show less MA plots; the longer length MAs will go beyond the 5k max candle history..
Phát hành các Ghi chú: Updated legacy code.
Phát hành các Ghi chú: Updated legacy code.
Phát hành các Ghi chú: Updated legacy code.
Phát hành các Ghi chú: Updated defaults.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?