ProfitProgrammers

Relative Vigor Index

Here we are looking at a trend strength indicator based on the Relative Vigor Index(RVI). The RVI measures trend strength by comparing the open-close and high-low ranges for the current and three most recent periods. As a zero-centered oscillator, the RVI oscillates above and below zero to signal the strength of the trend.

As there are different ways to interpret the RVI, we have included 3 different modes for traders to choose from in the input option menu:

1. Zero-Crossing:
The RVI Histogram will turn green when it crosses above zero and red when it crosses below. Therefore, a green RVI means the trend is bullish and red means bearish. This mode is better for longer-term swing trading in comparison to the other 2 modes.

2. Increasing / Decreasing:
The RVI histogram will turn green when it is increasing(rvi >= rvi) and red when it is decreasing. A green RVI is viewed as a bullish signal and red means bearish. This mode is a good middle-ground between the Zero-Crossing and Signal Comparison modes.

3. Signal Comparison:
Here, the RVI is compared to its signal line. If the RVI is greater than its signal line, the histogram is green, indicating a bullish trend, while red means bearish. This mode is preferred for scalping.


Hope everyone finds this one useful!

You can check out our other invite only studies/strategies at our website: profitprogrammers.com

-Profit Programmers
www.profitprogrammer.com
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?