mdeous

Performance Comparator

This indicator allows to compare the performance (% change) of a given symbol with the larger market ( AMEX:SPY ) and/or with a custom symbol, which defaults to AMEX:XLK (an ETF tracking technology companies from the S&P 500 ).

The performance for the current symbol is displayed as a blue histogram, while performance for the AMEX:SPY and the custom symbol are respectively displayed as orange and white lines, making it easy to spot when the symbol outperformed the market.

Features:
  • Configurable time resolution (default: same as chart)
  • Comparison using change percentage or its EMA / WMA / SMA (default: EMA )
  • Configurable moving average length
  • Optionally hide AMEX:SPY or the custom symbol from the chart
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?