SeaSide420

MultiCross v4.20

Quad-HullMA-cross & VWMA & MacD & TSI combination

Version 4.20

added script for strategy settings to be already correct when strategy loads onto chart:
calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
//                          Quad-HullMA-cross & VWMA & MacD & TSI combination <<<<< by SeaSide420 >>>>>>
strategy("MultiCross420", overlay=true, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA 1",type=integer,defval=7, minval=1)
teh=input(title="Double HullMA 2",type=integer,defval=14, minval=1)
meh=input(title="VWMA",type=integer,defval=1, minval=1)
meh1=vwma(close,round(meh))
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
n2ma3=2*wma(close,round(teh/2))
nma2=wma(close,teh)
diff2=n2ma3-nma2,sqn2=round(sqrt(teh))
n2ma4=2*wma(close[2],round(teh/2))
nma3=wma(close[2],teh)
diff3=n2ma4-nma3,sqn3=round(sqrt(teh))
n3=wma(diff2,sqn2)
n4=wma(diff3,sqn3)
fastLength = input(title="MacD fastLength", type=integer,defval=7)
slowlength = input(title="MacD slowlength", type=integer,defval=14)
MACDLength = input(title="MacD Length", type=integer,defval=3)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
a1=plot(n1,color=c),a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
a3=plot(n3,color=c),a4=plot(n4,color=c)
plot(cross(n3, n4) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
//a5=plot(meh1,color=c)
long = input(title="TSI Long Length", type=integer, defval=5)
short = input(title="TSI Short Length", type=integer, defval=3)
signal = input(title="TSI Signal Length", type=integer, defval=2)
linebuy = input(title="TSI Upper Line", type=integer, defval=4)
linesell = input(title="TSI Lower Line", type=integer, defval=-4)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
  fist_smooth = ema(src, long)
  ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
closelong = n1<n2 and n3<n4 and n1>meh1
if (closelong)
  strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n3>n4 and n1<meh1
if (closeshort)
  strategy.close("Short") 
longCondition = strategy.opentrades<1 and n1>n2 and MACD>aMACD and n1<meh1 and n3>n4 and ema(tsi_value, signal)>linesell
if (longCondition)
  strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = strategy.opentrades<1 and n1<n2 and MACD<aMACD and n1>meh1 and n3<n4 and ema(tsi_value, signal)<linebuy
if (shortCondition)
  strategy.entry("Short",strategy.short)

Bình luận

@SeaSide420 Nice work! One question: Does strategy repaint? Tks!
+4 Phản hồi
SeaSide420 AllMountain
@AllMountain, yes.
it needs to be edited.
everywhere it says ""close"", change to a ""ohlc4""
Phản hồi
SeaSide420 SeaSide420
@SeaSide420, ohlc4 but change the things to brackets. this website not allow to type brackets
Phản hồi
SeaSide420 SeaSide420
@SeaSide420, oh ffs
Phản hồi
SeaSide420 SeaSide420
@SeaSide420, ohlc4/1/
Phản hồi
SeaSide420 SeaSide420
@SeaSide420, but change the / to brackets
Phản hồi
Wolverine_Na SeaSide420
@SeaSide420,
Hi,
I do not understand what you said.
Could you post a picture of the code of "close -> ohlc4"?
I would appreciate if you can.
Phản hồi
Wolverine_Na SeaSide420
@SeaSide420,
Thanks bro.
:)
Phản hồi
AllMountain SeaSide420
@SeaSide420, Thank you so much bro!
Phản hồi