DisDev

[DisDev] Market Maker | Technical Time Analysis

This indicator has three main components: Days of Week Separators, User-Customized Reminder Notes, and Projected Lines. Each component is explained and demonstrated how it could be used as a trading tool.

The basis of this indicator is to analyze past price movements and then project them as a reminder for traders that previously, at that particular time, there was a price increase/decrease.

1) Vertical lines and labels separate days of the week.

a. The vertical lines allow you to quickly see what day of the week the price movement occurred. For example, if a notable price move happens on Monday, you can use the “Reminder Notes” input to enter a note directly on the chart, as explained below.

b. You can select different colors and styles for the lines or background.
2) Vertical lines can be customized to be displayed in the past and future.

a. This allows you to select a specific time when price has increased/decreased, see how often this has occurred, then notate it as a reminder in the future.3) User-customized reminder notes for future projected lines.

a. This allows you to input notes to be displayed with the future projected lines.

b. Example: You notice that at 06:45, there had previously been significant price action. Your notes can be updated directly on the chart to remind you of them just before 06:45 on the following days.Below is the indicator in full use.
You can adjust each line's style, width, color, and reminder notes.


We build world-class scripts, indicators, strategies, and automated trading systems (bots).
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ DisDev để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

Please visit https://disruptivedevelopers.com/indicat... for more information on how to gain access to this indicator and others.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.