IkkeOmar

Adaptive Momentum Channel - [Volume Filter]

IkkeOmar Cập nhật   
The Adaptive Momentum Channel with Volume Filter (Adaptive MCVF) is an indicator that utilizes an adaptive RSI to adjust its sensitivity based on the market conditions. The RSI component of the indicator calculates the standard deviation and mean deviation of RSI values and uses these to calculate the adaptive RSI. The volume filter component of the indicator filters the adaptive RSI based on the volume average, allowing the indicator to identify trend changes and filter out market noise.

The indicator plots the upper and lower bands of the Adaptive MCVF, which are calculated by taking the moving average of the filtered RSI and applying an offset based on the standard deviation. A fast moving average is also plotted, which can be used to identify short-term changes in the trend.

The Adaptive MCVF also includes a divergence identification feature, which can be used to identify potential trend changes. The indicator plots regular bullish and bearish divergences, as well as hidden bullish and bearish divergences.

This is a variant of my previous MCVF indicator, this one simply allows you to take the standard deviation of the momentum and use it to make the indicator a bit more adaptive!

I made it protected to hide the standard deviation math and the auto divergence code.

You can always use this indicator by pressing "favorite";)
Phát hành các Ghi chú:
Made formal alertconditions for long and short signals and an updated color theme
Slight change in the sensitivity in regards to the standard deviations from norm

I share my algos and give access to the Modern Porfolio.
You get free access to the TPI!
I also help with automation, systemization and coding:
Premium Trading signals below
discord.gg/kYTVc4s7mv

t.me/+pj-L40YNFT0zZDQ0
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?