doubtful-jelly

Cynical Cold Index

This TradingView indicator calculates the Cynical Cold Index, which is a weighted basket of commodity prices designed to track economic conditions. It compares the price of a given asset to the index value.

Weights the commodities as percentages:
 • Gold: 10%
 • Oil: 15%
 • Coffee: 5%
 • Natural Gas: 10%
 • Silver: 15%
 • Sugar: 5%
 • Corn: 5%
 • Wheat: 5%
 • Cotton: 10%
 • Copper: 10%
 • Iron Ore: 5%
 • Live Cattle: 5%
 • Urea: 5%
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?