allenlk

Candle Percent Volatility by Allenlk

This indicator gives you the percentage movement of each candle. Measurements are taken between the candle High point and Low point, and also between the Open and Close and calculated in percent %. From there it smooths out the data with a moving average. This gives you an idea of how much volatility is within each candle given the time resolution of the chart.

I like to use this information as a way to turn off a strategy, or select a proper time resolution for a strategy. If each candle has less than 2.5% Volatility most strategies will typically buy and sell rapidly at prices that are too close together, potentially losing money. During those times it seems best to either temporarily turn off the strategy, change the time resolution or switch to another strategy.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?