phulekv

OHL Screener by Kiran

Script is intended to scan Open = High and Open = Low ( OHL ) stocks for selected Opening Range in minutes.
I have added NSE NIFTY 50 stocks as default input for the script. Hopefully it will work with other stocks and exchanges.
Opening Range time is limited to the "1 min, 3 min, 5 min, 15 min, 30 min and 60 min" as OHL generally required for Intraday.

Stock qualified criteria OPEN = LOW (in selected Opening Range timeframe) will be listed in the table at TOP RIGHT corner of the chart screen in a green background.

Stock qualified criteria OPEN = HIGH (in selected Opening Range timeframe) will be listed in the table at BOTTOM LEFT corner of the chart screen in a red background.

Script scans stocks irrespective of current chart symbol and current time frame on the chart.

Limitations:
- Maximum 40 stocks can be scanned.
- request.security can't be placed under loop hence repeat call to request.security should be placed on separate line
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?