cheatcountry

Ehlers Zero Mean Roofing Filter [CC]

The Zero Mean Roofing Filter was created by John Ehlers (Cycle Analytics For Traders pg 80) and this is a much more reactive roofing filter compared to Ehler's Roofing Filter which I also added for reference. Buy when the indicator rises over 0 and sell when the indicator falls below 0.

This was a special request so let me know if there are other indicators you would like to see me publish or if you want something custom done!
Phát hành các Ghi chú: changed input type
Phát hành các Ghi chú: restored the default values

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?