Brykou

ElderImpulseSystem

What is the impulse system ?

The impulse system is a censorship trading system developed by Alexander Elder, and explained in his book New trading for a living. Its meant is to allow or to prohibit a trade. Also, it can be used to find when a trend start to weaken.
This script is an implementation of this system using a TradingView indicator.

How does it work

It's based on
  • The slope of a fast EMA , which is the inertia of the price.
  • The slope of the MACD , which is the power of the price.

If fast EMA and MACD are rising, candle is green.
If fast EMA and MACD are declining, candle is red.
Otherwise candle is gray.

How to use it

Use your own trading system to setup your trading plan, then use the impulse system to see if your trade is allowed or not.

If candle is green no short is allowed (either buy or stay aside).
If candle is red no buy is allowed (either short or stay aside).
The impulse system should be used in addition to an other system. Don't forget to check on differents times frames (see triple screen trading section of Elder's book). Don't forget that it's a censorship system, don't go against the censor.
Phát hành các Ghi chú: Add customization for EMA and MACD used to compute impulse system :
  • You can customize fast EMA and MACD values to match your trading style
  • You can display fast EMA on chart
Phát hành các Ghi chú: Now the Impulse system can be displayed as an indicator at the bottom of your screen, or directly as a candle color on your chart. You can hide the bar colors in the indicator settings.
This indicator has been updated with PineScript 4.

Add it to your favorites to use it

Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?