NathanAB

Ichimoku TK Cross > EMA200 Crypto Strategy

Ichimoku strategy for cryptocurrency trading.

Enters trades on bullish tenkan-kijun crosses when price is above 200 EMA which suggests a long-running bullish trend .
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích

Bình luận