ProValueTrader

Heikin Ashi Candles [Improved] - real closing price

Heikin Ashi Candles - with real closing price!, and with a Heikin Ashi based moving average!

One of the main functionality of Heikin Ashi is to provide a smoothed price to get clarity in trends. This script builds upon the Heikin Ashi Candlestick I published in 2020 that took the standard Heikin Ashi calculations and added the actual closing price.

The improved version adds a new smoothing calculation to give traders an even better way to display trends. In addition to that, a Heikin Ashi based moving average is added to guide you to take trades in the trend direction. The best part is the users have the ability to display both the real closing price and the Improved Heikin Ashi closing price.


With a few modifications within the smoothing settings, the users can get features like Candle Cloud that provides traders with functionalities like Ichimoku clouds .


Usage:
This indicator serves as a trend tool with enhanced features of the original Heikin Ashi calculations. The indicator help traders to take trades in the same direction of the trend. The new improved version gives traders a new better way to make use of all Heikin Ashi strategies that have been developed during the years. Apply the same methods with this new version.


Disclaimer: No financial advice, only for educational/entertainment purposes.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?