XaviZ

[STUDY]HullMA OCC & SL/TP V3

Another Open Close Cross. Now with Hull Moving Average: Alerts, SL TP, ...
Best results at 4h.

Enjoy!
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

You use HA candle view so your backtest is dummy
+4 Phản hồi
Repaint?
+2 Phản hồi
you will not find open close cross with no repaint that works well
Phản hồi