vitelot

New Choppiness Index

This script tries to identify trending regions and ranging choppy regions.
Green areas are trends; Red areas are consolidation areas.
If you are a trend follower trader you should focus on green areas;
If you are a harmonic pattern trader you should focus on red areas.
I did not play with the parameters extensively, but as a rule of thumb higher parameters
helps on long term trades.
This tool seems to work better for major currencies pairs, presumably due to the
high exchanged volumes that reduces weird fluctuations.
Good set of parameters are:
(55, 9) the default ones, doing impressively well in EURUSD Daily;
(8, 5) doing well in GBPCHF Daily, short trades to be set at lower timeframes.

Happy trading,
vitelot/yanez/Vts
January 2019

Hitting the like button is a free sign of gratitude.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?