veryfid

Center Of Gravity Oscillator

veryfid Cập nhật   
The COG Oscillator (center of gravity) is an indicator based on statistics and the Fibonacci golden ratio. It uses ALMA as a trigger and LSMA as "zero line". The trigger is set tight by default but can be tweaked by adjusting the window size and sigma in settings. This is a great indicator for setting up trades and spotting reversals. There are 2 main strategies that come with this indicator:

Strategy 1: Long positions are entered when current low point is higher than previous low. Short positions are entered as current high is lower than previous high. (Shown in image above)

Strategy 2 : If market is bullish long trades are entered as COG line crosses over red LSMA line. Traders have the option of scalping the first crossover or even scaling out of trade to close on second exit. This works the opposite for shorts when market is bearish.

Above shows different configurations of the indicator. Top shows length of 50, Middle has length of 21 and bottom is default 9.
Phát hành các Ghi chú:
Added some extra features that can be turned on in settings:
- Fibonacci Levels
- RMA smoothing
- High/Low levels
- Price line (helps identify price breaking previous high/low)
Phát hành các Ghi chú:
Added 2 new themes : Fibonacci and Fibonacci 2
Phát hành các Ghi chú:
Added "clean" theme. This theme is the same settings I use, cog length: 9, smoothing on with smoothing length: 9. It also uses SMA as the trigger.Sometimes I also use cog length: 50 to find more significant pivots.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?