cheatcountry

Ehlers 2 Pole Butterworth Filter V1 [CC]

The 2 Pole Butterworth Filter was created by John Ehlers (Cybernetic Analysis For Stocks And Futures pg 192) and this is one of his many filters that cuts out the noise and follows the price very closely. I recommend combining a 2 pole and 3 pole system of the same type of filter. Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

Let me know if there are other indicators you would like to see or if you want something custom done!
Phát hành các Ghi chú: fixed an error in the code. thanks to @midtownsk8rguy for bringing it to my attention

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?