TradeChartist

MA Visualizer

™TradeChartist MA Visualizer is a Moving Average based indicator aimed to visualize price action in relation to the Moving Average in a visually engaging way.

===================================================================================================================

█ MA Visualizer Features

  • 11 different Moving Averages to choose from the settings to visualize based on MA Visualizer Length (Default - 55 period SMA ).

  • 2 Smoothing options (default - 0, 0 uses MA length as Smoothing factor, 1 uses no Smoothing).

  • 4 colour themes to choose from and option to adjust Visualizer Vibrance.


█ Example Charts

1. 1hr chart of OANDA:XAUUSD using 55 period WMA .


2. 15m chart of OANDA:EURUSD using 144 period Tillson T3 MA .


3. 4 hr chart of OANDA:US30USD using 55 period SMMA .


===================================================================================================================

Best Practice: Test with different settings first using Paper Trades before trading with real money

===================================================================================================================
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Get in touch with me if you would like access to my Premium scripts for a trial before deciding on lifetime access.

Telegram - @Trade_Chartist

Free Scripts - http://bit.ly/Free-Scripts