cheatcountry

Relative Strength Volatility Adjusted Ema [CC]

The Relative Strength Volatility Adjusted Exponential Moving Average was created by Vitali Apirine (Stocks and Commodities Mar 2022) and this is his final indicator of his recent Relative Strength series. I published both of the previous indicators, Relative Strength Volume Adjusted Exponential Moving Average and Relative Strength Exponential Moving Average

This indicator is particularly unique because it uses the Volatility Index (VIX) symbol as the default to determine volatility and uses this in place of the current stock's price into a typical relative strength calculation. As you can see in the chart, it follows the price much closer than the other two indicators and so of course this means that this indicator is best for choppy markets and the other two are better for trending markets. I would of course recommend to experiment with this one and see what works best for you.

I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators or scripts you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?