RozaniGhani-RG

Harmonic Pattern Table (Source Code)

RozaniGhani-RG Pro+ Cập nhật   
This table indicator was intended as helper / reference for using XABCD Pattern.
Indikator berjadual bertujuan sebagai bantuan / rujukan untuk kegunaan XABCD Pattern.

The values shown in table was based on Harmonic Trading Volume 3: Reaction vs. Reversal written by Scott M Carney.
Nilai yang ditunjukkan dalam jadual adalah berdasarkan buku Harmonic Trading Volume 3: Reaction vs. Reversal ditulis oleh Scott M Carney.

Indicator features :
1. List Harmonic Patterns .
2. Font size small for mobile app and font size normal for desktop.

Kemampuan indikator :
1. Senarai Harmonic Pattern .
2. Saiz font kecil untuk mobile app dan saiz size normal untuk desktop.


FAQ
1. Credits / Kredit
Scott M Carney,
Scott M Carney, Trading Volume 3: Reaction vs. Reversal
2. Code Usage / Penggunaan Kod
Free to use for personal usage but credits are most welcomed especially for credits to Scott M Carney.
Bebas untuk kegunaan peribadi tetapi kredit adalah amat dialu-alukan terutamanya kredit kepada Scott M Carney.

Default Settings.
Setting asal .

Setting for selected Harmonic Pattern (Example : Bat)
Setting untuk pilihan Harmonic Pattern (Contoh : Bat)

Setting for show Harmonic Pattern only (Example : Bat)
Setting untuk nama Harmonic Pattern sahaja(Contoh : Bat)
Phát hành các Ghi chú: Changes :
1. Rearrange input.
2. Add spacing for + - sign due to difficult to read.
3. Tidy up some spacing for code.
4. Rearrange fun_show follow table due to display incorrect pattern.
Phát hành các Ghi chú: 1. Update to Pine Script Version 5.
2. Rearrange value into more readable array.
3. Add barstate.islast
4. Add switch.
Phát hành các Ghi chú: Color correction by adding "and _input" after if _input ==
Phát hành các Ghi chú: Color correction for i_b_crab change to i_b_bat
Phát hành các Ghi chú: Code cleanup from " to '.
Deep Crab value correction from '0.886 to 0.913' to '0.886 to 0.930'

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?